متن موردنظر شما کپی شد.
۰۲۱-۶۶۹۴-۷۹۴۶ info [at] netafraz [dot] com کانال تلگرام
سرویس ها
نوع گواهینامه
تعداد دامنه
پشتیبانی از دامنه ir
تایید ای-نماد
تاثیر در سئو
امکان صدور مجدد
میزان سازگاری
الگوریتم رمزنگاری
سایز کلید امنیتی
نصب رایگان
قیمت 1 ساله
قیمت 2 ساله
گواهینامه Certum DV
نوع گواهینامه
DV
تعداد دامنه
۱ دامنه
پشتیبانی از دامنه ir
تایید ای-نماد
تاثیر در سئو
امکان صدور مجدد
میزان سازگاری
۹۹٪ مرورگر ها
الگوریتم رمزنگاری
۲۵۶ بیت
سایز کلید امنیتی
۴۰۹۶ بیت
نصب رایگان
هاست های نت افراز
قیمت 1 ساله
۱۵۹,۰۰۰ تومان سفارش
قیمت 2 ساله
۲۹۹,۰۰۰ تومان سفارش
گواهینامه 4 دامنه Certum DV
نوع گواهینامه
DV
تعداد دامنه
۴ دامنه
پشتیبانی از دامنه ir
تایید ای-نماد
تاثیر در سئو
امکان صدور مجدد
میزان سازگاری
۹۹٪ مرورگر ها
الگوریتم رمزنگاری
۲۵۶ بیت
سایز کلید امنیتی
۴۰۹۶ بیت
نصب رایگان
هاست های نت افراز
قیمت 1 ساله
۴۴۹,۰۰۰ تومان سفارش
قیمت 2 ساله
۸۴۹,۰۰۰ تومان سفارش
گواهینامه 6 دامنه Certum DV
نوع گواهینامه
DV
تعداد دامنه
۶ دامنه
پشتیبانی از دامنه ir
تایید ای-نماد
تاثیر در سئو
امکان صدور مجدد
میزان سازگاری
۹۹٪ مرورگر ها
الگوریتم رمزنگاری
۲۵۶ بیت
سایز کلید امنیتی
۴۰۹۶ بیت
نصب رایگان
هاست های نت افراز
قیمت 1 ساله
۵۹۹,۰۰۰ تومان سفارش
قیمت 2 ساله
۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان سفارش
گواهینامه 10 دامنه Certum DV
نوع گواهینامه
DV
تعداد دامنه
۱۰ دامنه
پشتیبانی از دامنه ir
تایید ای-نماد
تاثیر در سئو
امکان صدور مجدد
میزان سازگاری
۹۹٪ مرورگر ها
الگوریتم رمزنگاری
۲۵۶ بیت
سایز کلید امنیتی
۴۰۹۶ بیت
نصب رایگان
هاست های نت افراز
قیمت 1 ساله
۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان سفارش
قیمت 2 ساله
۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان سفارش
گواهینامه Certum - Wildcard
نوع گواهینامه
DV
تعداد دامنه
۱ دامنه
پشتیبانی از دامنه ir
تایید ای-نماد
تاثیر در سئو
امکان صدور مجدد
میزان سازگاری
۹۹٪ مرورگر ها
الگوریتم رمزنگاری
۲۵۶ بیت
سایز کلید امنیتی
۴۰۹۶ بیت
نصب رایگان
هاست های نت افراز
قیمت 1 ساله
۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان سفارش
قیمت 2 ساله
۲,۰۹۹,۰۰۰ تومان سفارش