متن موردنظر شما کپی شد.
سرویس ها
نوع گواهینامه
تعداد دامنه
پشتیبانی از دامنه ir
تایید ای-نماد
تاثیر در سئو
امکان صدور مجدد
میزان سازگاری
الگوریتم رمزنگاری
سایز کلید امنیتی
نصب رایگان
نیاز به ارسال مدارک
زمان صدور
نیاز به اطلاعات تخصصی
قیمت 1 ساله (تومان)
گواهینامه DV
نوع گواهینامه
DV
تعداد دامنه
۱ دامنه
پشتیبانی از دامنه ir
تایید ای-نماد
تاثیر در سئو
امکان صدور مجدد
میزان سازگاری
۹۹٪ مرورگر ها
الگوریتم رمزنگاری
۲۵۶ بیت
سایز کلید امنیتی
۴۰۹۶ بیت
نصب رایگان
هاست های نت افراز
نیاز به ارسال مدارک
خیر
زمان صدور
آنی
نیاز به اطلاعات تخصصی
خیر
قیمت 1 ساله
(تومان)
۱۹۹,۰۰۰ سفارش
گواهینامه 2 دامنه DV
نوع گواهینامه
DV
تعداد دامنه
۲ دامنه
پشتیبانی از دامنه ir
تایید ای-نماد
تاثیر در سئو
امکان صدور مجدد
میزان سازگاری
۹۹٪ مرورگر ها
الگوریتم رمزنگاری
۲۵۶ بیت
سایز کلید امنیتی
۴۰۹۶ بیت
نصب رایگان
هاست های نت افراز
نیاز به ارسال مدارک
خیر
زمان صدور
آنی
نیاز به اطلاعات تخصصی
خیر
قیمت 1 ساله
(تومان)
۲۹۹,۰۰۰ سفارش
گواهینامه 4 دامنه DV
نوع گواهینامه
DV
تعداد دامنه
۴ دامنه
پشتیبانی از دامنه ir
تایید ای-نماد
تاثیر در سئو
امکان صدور مجدد
میزان سازگاری
۹۹٪ مرورگر ها
الگوریتم رمزنگاری
۲۵۶ بیت
سایز کلید امنیتی
۴۰۹۶ بیت
نصب رایگان
هاست های نت افراز
نیاز به ارسال مدارک
خیر
زمان صدور
آنی
نیاز به اطلاعات تخصصی
خیر
قیمت 1 ساله
(تومان)
۵۵۹,۰۰۰ سفارش
گواهینامه 6 دامنه DV
نوع گواهینامه
DV
تعداد دامنه
۶ دامنه
پشتیبانی از دامنه ir
تایید ای-نماد
تاثیر در سئو
امکان صدور مجدد
میزان سازگاری
۹۹٪ مرورگر ها
الگوریتم رمزنگاری
۲۵۶ بیت
سایز کلید امنیتی
۴۰۹۶ بیت
نصب رایگان
هاست های نت افراز
نیاز به ارسال مدارک
خیر
زمان صدور
آنی
نیاز به اطلاعات تخصصی
خیر
قیمت 1 ساله
(تومان)
۷۹۹,۰۰۰ سفارش
گواهینامه 10 دامنه DV
نوع گواهینامه
DV
تعداد دامنه
۱۰ دامنه
پشتیبانی از دامنه ir
تایید ای-نماد
تاثیر در سئو
امکان صدور مجدد
میزان سازگاری
۹۹٪ مرورگر ها
الگوریتم رمزنگاری
۲۵۶ بیت
سایز کلید امنیتی
۴۰۹۶ بیت
نصب رایگان
هاست های نت افراز
نیاز به ارسال مدارک
خیر
زمان صدور
آنی
نیاز به اطلاعات تخصصی
خیر
قیمت 1 ساله
(تومان)
۱,۲۹۹,۰۰۰ سفارش
گواهینامه Wildcard
نوع گواهینامه
DV
تعداد دامنه
۱ دامنه
پشتیبانی از دامنه ir
تایید ای-نماد
تاثیر در سئو
امکان صدور مجدد
میزان سازگاری
۹۹٪ مرورگر ها
الگوریتم رمزنگاری
۲۵۶ بیت
سایز کلید امنیتی
۴۰۹۶ بیت
نصب رایگان
هاست های نت افراز
نیاز به ارسال مدارک
خیر
زمان صدور
آنی
نیاز به اطلاعات تخصصی
خیر
قیمت 1 ساله
(تومان)
۲,۱۹۹,۰۰۰ سفارش