متن موردنظر شما کپی شد.

چگونگی کار

ثبت نام

ثبت نام در سیستم بازاریابی

کد تخفیف

ایجاد کد تخفیف اختصاصی

درج تبلیغ

ارائه کد تخفیف به کاربران اینترنتی

کسب درآمد

کسب کمیسیون به ازای تکمیل شدن هر خرید

همین حالا شروع کنید و کسب درآمد کنید
ورود عضویت

سطوح نمایندگی

با بالا رفتن سطح نمایندگی اکانت بازاریابی شما، تخفیف بیشتری به کد های شما تعلق خواهد گرفت و مشتری تمایل بیشتری برای استفاده از کد های شما خواهد داشت، ضمن اینکه در صد پورسانت برای هر خرید نیز با ارتقاء سطح نمایندگی اکانت شما، افزایش می یابد. لیست درصد پورسانت ها و تخفیف ها برای سطوح مختلف نمایندگی در جدول زیر بیان شده است:

ردیف تخفیف ۱ پورسانت ۲ میزان فروش جهت ارتقا ۳
۲ ۶% ۱۲% ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ۷% ۱۰%
۲ ۸% ۸%
۲ ۹% ۶%
۲ ۱۰% ۴%
۲ ۱۱% ۲%
۲ ۱۲% ۱%
۱ میزان تخفیف قابل ارائه به کاربر درصورت استفاده از کد تخفیف شما.
۲ میزان پورسانت دریافتی بابت هر خرید درصورت استفاده از کد تخفیف شما.
۳ حداقل میزان فروش تا ارتقا به سطح بازاریابی بالاتر.
ردیف تخفیف ۱ پورسانت ۲ میزان فروش جهت ارتقا ۳
۳ ۷% ۱۴% ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ۸% ۱۲%
۳ ۹% ۱۰%
۳ ۱۰% ۸%
۳ ۱۱% ۶%
۳ ۱۲% ۴%
۱ میزان تخفیف قابل ارائه به کاربر درصورت استفاده از کد تخفیف شما.
۲ میزان پورسانت دریافتی بابت هر خرید درصورت استفاده از کد تخفیف شما.
۳ حداقل میزان فروش تا ارتقا به سطح بازاریابی بالاتر.
ردیف تخفیف ۱ پورسانت ۲ میزان فروش جهت ارتقا ۳
۴ ۵% ۱۶% ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ۹% ۱۴%
۴ ۱۰% ۱۲%
۴ ۱۱% ۱۰%
۴ ۱۲% ۸%
۱ میزان تخفیف قابل ارائه به کاربر درصورت استفاده از کد تخفیف شما.
۲ میزان پورسانت دریافتی بابت هر خرید درصورت استفاده از کد تخفیف شما.
۳ حداقل میزان فروش تا ارتقا به سطح بازاریابی بالاتر.
ردیف تخفیف ۱ پورسانت ۲ میزان فروش جهت ارتقا ۳
۵ ۹% ۱۸% ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ۱۰% ۱۶%
۵ ۱۱% ۱۴%
۵ ۱۲% ۱۲%
۱ میزان تخفیف قابل ارائه به کاربر درصورت استفاده از کد تخفیف شما.
۲ میزان پورسانت دریافتی بابت هر خرید درصورت استفاده از کد تخفیف شما.
۳ حداقل میزان فروش تا ارتقا به سطح بازاریابی بالاتر.
ردیف تخفیف ۱ پورسانت ۲ میزان فروش جهت ارتقا ۳
۶ ۱۰% ۲۰%
۶ ۱۱% ۱۸%
۶ ۱۲% ۱۶%
۱ میزان تخفیف قابل ارائه به کاربر درصورت استفاده از کد تخفیف شما.
۲ میزان پورسانت دریافتی بابت هر خرید درصورت استفاده از کد تخفیف شما.
۳ حداقل میزان فروش تا ارتقا به سطح بازاریابی بالاتر.
سطوح نمایندگی
شریب ماهیانه

ضریب ماهیانه بازاریابی

با افزایش تعداد فروش ماهیانه، میزان بازاریابی دریافتی از کدهای معرف افزایش می یابد، میزان افزایش حق بازاریابی بر اساس تعداد فروش ماهیانه، مطابق با جدول زیر محاسبه می گردد:

تعداد فروش ماه جاری ضریب افزایش بازاریابی
۳ ۲۰٪
۶ ۴۰٪
۱۰ ۶۰٪
۱۵ ۸۰٪
۲۰ ۱۰۰٪